Contact

NILU Polska Sp. z o.o.

Secretariat

ul. Wa³y Dwernickiego 117/121 pok. 309P
42-200 Czêstochowa
tel. + 48 519 165 371 E-mail: nilu@nilu.pl

Website: www.nilupolska.eu

Invoice data

NIP: 6342444163
REGON: 277638251
Rachunek bankowy: 66 1540 1128 2001 7050 1972 0001
BOŒ S.A., ODDZIA£ w KATOWICACH

NILU Poland is a limited liability company, registered in the District Court in Katowice, VIII Commercial Division of the National Court Register under the number: 0000066850

  Partners

Norsk institutt for luftforskning
Norwegian Institute for Air Resaerch

NILU Innovation

Zintegrowany system wspomagaj¹cy
zarz¹dzaniem i ochron¹ zbiornika zaporowego

Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Urz¹d Miasta Czêstochowy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Czêstochowie

Designer: Robert Malmur